Jaworscy policjanci zlikwidowali na terenie swojego powiatu ogromn? plantacj? konopi. Z zabezpieczonych blisko 1,7 tys. krzewów mo?na by uzyska? ponad 36 kg narkotyków, których warto?? rynkowa to niemal?e 1,5 mln z?otych. W zlikwidowanej wytwórni ?rodków odurzaj?cych funkcjonariusze zabezpieczyli te? ró?nego rodzaju chemi?, przyrz?dy i urz?dzenia wykorzystywane do uprawy.

More...